Hjelmås – Branntakster 1860-1920

Nedenstående avskrifter er gjennomført av Knut Geelmuyden.  Avskriftene er ikke korrekturleste.  Samtidig er skriften i branntakstprotokollene ofte krevende og kan lett gi grunnlag for feiltolkinger av skriftens innhold.

Branntakstregisteret for Hordaland er laget på Statsarkivet i Bergen under administrasjon av Knut Geelmuyden og med registrator Marianne Herfindal Johannesen.  Registeret viser at lensmannens branntakstprotokoller inneholder 19 branntakster fra Hjelmås, dessverre ingen før 1860.

01. Taksert: 1860-12-28 rekvirert av Matias og Bernt Grønning og moren.  Gjelder teglverket. 
02. Taksert: 1868-02-10 rekvirert av Departementet for det indre.  Gjelder teglverket.

03. Taksert: 1875-08-23
04. Taksert: 1875-08-23
05. Taksert: 1878-01-05

06. Taksert: 1878-05-28

07. Taksert: 1880-11-10
08. Taksert: 1883-06-05

09. Taksert: 1883-02-15
–     Taksert: 1886.01.30  mangler takst for jekteskipper Berge Amundsen Hjelmaas sitt hus på Stranden
10. Taksert: 1886-07-24

11. Taksert: 1886-01-22

12. Taksert: 1887-06-15

13. Taksert: 1889-02-14

14. Taksert: 1897-06-22

15. Taksert: 1914-06-10

16. Taksert: 1918-05-25
17. Taksert: 1919-04-03

18. Taksert: 1919-04-03

19. Taksert: 1920-04-19

1 alen var etter lov av 28. juli 1824 lik 62,75 cm.01.  Lensmannen i Hamre 1846-1872 folio 177b-169b   28. des. 1860
https://media.digitalarkivet.no/view/88498/170

folio 166b
Aar 1860 den 28de December indfandt
jeg Lensmand Brudvig mig paa Teglværket
under Gaarden Hjelmaas Matr. No 80 Løbe

folio 167a
No  … i Hammers Thinglag, medhavende
de 4 edsuorne Taxations mænd Ole Mikkelsen
Erstad, knud Hansen Qvamme, Askild Olsen
Nepstad og Lars Jensen Tvedt, for ifølgende Forlangende af
Matias Grønning, Bernt Grønning og Madm. Grøn-
ning, at afholde Taxationsforretning over
de paa bemeldte Teglværk staaende Bygning-
ger,
der steds.  Denne tilhørende
hvilken skal synes til Regel for sammes Indlemmelse i den almindelige Brandfor-
sikrings Indretning for Bygninger,
hvorda blev
fremlagt den udstedte Berammelse forsynet
med Opnævnelses- og Tilsigelsespaategning,
hvilket Dodument indtages her saalydende:  #

Rekvirenten Matias Grønning mødte
paa egne og Medeieres Vegne tilstede
og paaviste Eiendommen der bestaar af
følgende Bygninger:

1.  Et Vaaningshuus, bygget af solid Tømmer,
17 Alen langt, 13 Alen dybt, fra Grund til
Spærrerne 5 Alen og derfra til Tagryg-
gen 5 ¼ Alen høit, indeholdende en Etage,
hvori er en Forstue eller Gang, et
kjøkken, hvori Ildsted med Skorsteenspi-
be, der fører opigjennem hele Bygning-
gen og opover Taget, hvilket befandtes
at være i forsvarlig stand til Forebyg-
gelse af Ildsvaade.  Dernæst 3de Stuer:
hvori den ene er forsynet med en
8 Etages, den 2den med en 7 Etages
og den 3die med en 5 Etages Malm
Vind (?) ovn, tilligemed 2de rummelige So-
veværelser, samt et Spisekammer.  Oven-
paa er Loft, og i Kjøkkenet er en Trappe-

folio 167b
der fører op til Loftet.  Bygningen har 9
enkle og en dobbelt Dør, samt 8 fag store
og 2 fag smaa Vinduer.  Under Huset er
en muret Kjælder, 11 Alen lang, 10 Alen bred
og 3 ½ Alen Høi, Indvendig Maal.  Taget er
Tækket med Sutag og Teglsteen, og istedet for
Bordklædning er Bygningens rundtom for-
synet med Murværk, bestaaende af Mur-
stene lagt i kalk, og forsynet med Tag…(?)-
der af Træ.   …den blev af Mændene eenstem-
mig taxeret for                                 1010-«-«

2.  Et Skur. kaldet det nordre Skur. op-
ført af Standerværk, 65 Alen langt,
20 Alen dybt, fra Grunden til Bjel-
kerne 4 ½ og der fra til Tagryggen 4 ½
Alen høi, for endeel indrettet med
Hyller.  I samme Skur er en fast-
sat engelsk Maskin til Fabrik-
kation af Mursteen.  Skuret er
tækket med Læcter og Tegnsteen.
Selve Skuret taxeredes for      320-«-«
og Maskinen for                        280-«-»         600-«-«

3.  Det saakaldte Dreiskuur, der ligesaa
bestaar af Standerværk, 36 ½ Alen
langt, 29 Alen dybt, fra Grunden til
Spærret 5 Alen og derfra til Takryg-
gen 13 Alen høit.  Det bemærkes at
i denne Bygning er i denne Som-
mer opført en ny Teglsteensovn
af udvendig Graasteen, og indven-
dig Mursteensforing;  den har 14 brand-
huller, forsynede med Malm Indlægs-

folio 168a
døre og Trækhuller;  Alle Brandkana-
ler ere forsynede med massive
Malmrister, der hvile paa Malm-
bjelker.  Gitret i Ovnen er ud-
muret med tredobbelt Lag Mur-
steen.  Brandhullernes ydre ere
tilsatte med Søiler af Mursteen, mel-
lem hvilke er slaaet Huel, der igjen
bliver den ydre Graasteens Kappe.
Denne er 21 ½ Alen lang, 14 Alen bred
og 8 Alen høi.  Murenes Tykkelse er
3 ¼ Alen.  I den østre Side af Skuret
findes Afpanelede 2de Kamre, hvori
et hvert af disse Kamre ere indbyg-
gede 4 Sengesteder.  Ved siden af
det ene Kammer er opført et Ildsted
med Skorsteenspibe, der fører op i-
gjennem hele Bygningen og Taget,
hvilket ligeledes befandtes at være i
forsvarlig Stand til Forebyggelse
af Ildsvaade.  Bygningen er bord-
klædt, har 3 Portdøre, samt 4 store og
5 smaa fag Vinduer, og hvis Tag
er belagt med Læcter og Teglsteen. 
Selve Bygningen taxeredes for        500-«-«
og Teglsteensovnen med alle
dertilhørende Indretninger for     1740-«-»     2240-«-«

4.  3de Tørkeskur, ligesaa opførte af
Standerværk og hvoraf et hvert af
dem ere 16 Alen langt, 16 Alen dybt, og fra

folio 168b
Grunden til Spærrerne 4 Alen, og der-
fra til Tagryggen 6 Alen høit.  Det
bemærkes, at i det ene af disse Skur
er opført en Teglsteens kjelder af La-
steensmur.  Et hvert af disse Skur
er i Spidsgavlerne forsynet med
Bordklædning, og tækket med Læcter og
Teglstene.  Et hvert Skur blev taxe-
ret saakedes
nemlig det nordre for 170 Spd og de 2de Syndre
hver for 160 Sod, er tilsammen         490-«-«
og Teglsteenskjælderen for                700-«-»               1190-«-«

5.  Et Nøst, opført af Standerværk, 12 ¼ Alen
langt, 8 ½ Alen bredt, fra Grunden til
Spærrerne 4 ½ Alen og der fra til Tag-
ryggen 5 Alen høit.  I Nøstet er Loft 
der bruges til Opbevaring af Hø.
Det er bordklædt.  Har 3 døre, et Fag
Vinduer og er tækket med Sutag og
Teglsteen.  Det taxeredes                            90-«-«

6.  En Hestestald ligeledes opført af
Standerværk, 8 Alen lang, 8 Alen bred,
fra Grunden til Spærrerne 4 Alen
og derfra til Tagryggen 5 Alen
høi.  Ovenpaa er Loft, der be-
nyttes til Opbevaring af Hø.  Stal-
den er  bordklædt, har 2de Døre og
er tækket med Sutag og Teglstene.
Paa væstre side af Stalden er til-
bygget en Sval af Standerværk
der er bordklædt og forsynet med en
Dør, men er forøvrigt under

folio 169a
samme Tag som hovedbygningen.
Stalden, med den tilbyggede Sval,
blev af Mændene taxeret for                               70-«-«
                                                                                Spd. 5200-«-«
skriver fem Tusinde og to hun-
drede speciedaler.
Med Hensyn til Afstanden mellem disse
beskrevne Bygninger, bemærkes:  At Vaanings-
Huset er adskildt fra alle andre Bygninger, da
det ligger over 75 Alen fra enhver anden
baade med og uden Ildsted.  ………..-Skuret No.
2 ligger 10 ½ Alen i Nord fra No. 3.  No. 3 ligger
½ Alen i samme Retning fra Tørkehusene
No. 4, og disse 3de sidstnævnte er i fuldkommen
Berørelse med hianden.  No. 5 ligger 7 ½ Alen
I Øst fra No. 4.  No. 6 ligger 57 ½ Alen i Syd-
vest fra No 4.  Forøvrigt ligger ingen an-
dre Bygninger de her taxerede Bygninger
saa nær, hverken med eller uden Ildsted,
at jo Afstanden er meget over 75 Alen.

Taxationsmændene erklærede i kraft
af aflagt Ed, at Taxten ei var ansat
høiere end den virkelige Værdie, og uden
Hensyn til Fordeel af Beliggenhed eller
Tomtens Beskaffenhed.

Administrator fandt Taxten rimelig
og billig, og havde forøvrigt Intet med
Taxten i det Hele at erindre.

Beskrivelsen blev oplæst for Rekvi-

folio 169b
renten Matias Grønning, som efter at
være bleven bekjendtgjort med Indholden af §§27 og 35 i Lov
af 19de August 1845, er-
klærede, at Han Intet havde hverken
med Forretningen eller sammes Be-
skrivelse at erindre, kun begjærede han
tilført Forretningen den Bemærkning at Han ikke øn-
skede disse her beskrevne Bygninger assurerede
førend 1ste Januar førstkommende Aar.
Forretningen blev der paa sluttet.
Saaledes passeret, vedgaaes.
… Brudviig
O. M. Erstad, Knudt H. Qvamme, A. O. Nepstad, Lars J. Tvedt   


02.  Lensmannen i Hamre 1846-1872 folio 241a-242b   10. februar 1868
https://media.digitalarkivet.no/view/88498/244

folio 241a
Aar 1868 den 10d Februar afholdtes efter Forlangende
af Departementet for det Indre, Omtaxtion over de paa Gaar-
den Hjelmaas Matr. N.      i Hammers Thinglag værende forsikrede
Bygninger der ifølge Overbrandtaxtforretningen af 3d April
1861 tilhørte Enkemadm. Grønning, Berent Grønning og Matias
Grønning, og forsikrede for 5110 Spdr.
Forretningen bestyredes af Thinglaget Lensmand, tilligemed
med de faste Brandtaxationsmend Ole Askildsen Hammer-
pladsen, Lars Jensen Tvedt, Ole Jonsen Tvedt og Ivar Olsen Fosse.
Administrator fremlagde Fogderiets Ordre til denne Forret-
nings Afholdelse, samt den udstedte Berammelse, hvilke Doku-
menter indtages her saalydende.
#1.  Fogdens Reqvitition.  Ifølge Indre departementets Be-
gjering i Skrivelse af 3. d.M. anmoder Hr. Lensmanden om
snarest muligt at afholde Omtaxtforretning over de ved
Overtaxt af 3e April 1861 for tilsammen 5040 Spd forsik-
rede Bygninger paa Gaarden Hjelmaas.  Nordhorl. Foged.. 13. Januar 1868.
2.   …  Lensmandens Berammelse af 27e. Ifølge Fogdens Begjæring
i Skrivelse af 13e dennes, grundet paa Indre Departementets Ordre
af 3e næstfør (?) vil en Omtaxtforret. blive afholdt over de Berent
Grønning m.fl. tilhørende Bygninger paa Gaarden 

folio 241b
Hjelmaas i Hammers Thinglag.  Blandt Taxations-
mændene opnævnes til denne Forretning Ole Askildsen
Hammerpladsen, Lars Jensen Tvedt, Ole Askildsen Gjervik
og Ole Jonsen Tvedt, til at afgive Møde paa nævnte sted
Tirsdag den 4e Februar førstkom. Kl. 10 Formidd.  Som Suplean-
ter opnævnes Ole Mik. Erstad og Iver Olsen Fosse.
Paa Grund af stormende Veir fremmødte ikke Administra-
tor, ei heller de 2e opnævnte Taxationsmænd, hvorimod de 2de
mødte.  Ovennævnte Forretning blev paa Grund heraf be-
rammet paany til Foretagelse Løverdag den 8 Februar
næstefter, men paa Grund af stormende Veir hindredes den
2e af de ovennævnte opnævnte og tilsagte Taxationsmænd at
fremmøde hvorimod Administrator med 2e Mænd mødte
tilstede, og hvorfor Forretningen ikke heller den Dag kunde
fremmes, ligesom heller ingen af de i Lov af …
opnævnte Lagrettesmænd boede i Nærheden af Aastedet, at ….
et tilstrækkeligt Antal af dem kunde tilkalde, Forretningen
blev derfor berammet til Foretagelse Mandag den 10e
Februar Kl. 10 Formidd.  Ved Forretningen fremmødte som
anført Administrator og medunderskrevne Taxationsmænd.
Paa egne og Moderens Vegne mødte Mathias Grønning,
der nu paaviste Bygningerne saaledes:
1.  Et Vaaningshuus, 17 Al. langt 13 Al. dybt 5 Al fra Grunden til
Spærrene og derfra til Tagrygen 5 ¼ Høit.  det indeholder 1 Etasje
hvori en Forstue eller Gang, 1 Kjøkken hvori Ildsted med
Skorstenspibe, der gaar op igjennem hele Bygningen og over
Taget.  Skorsteinen der forefandtes i forsvarlig Stand til
Forebygelse af Ildevaade.  Endvidere indeholder Vaanings-
huset 3e Stuer, forsynede hver med en Malmvindovn, samt
2 Soveværelser og et Spisekammer.  Ovenpaa er et Loft og i
Kjøkkenet en til Loftet førende Trappe.  Til Bygningen
er 9 enkelte og en dobbelt dør, 9 Fag store og 2 Fag mindre
Vinduer, og under samme en muret Kjælder, 11 Al. lang 10 A.
bred 3 ½ Al høi, indvendigt Maal.  Taget er tækket med
Sutag og Teglsteen, og er Bygningen forsynet med

folio 242a
ny Bordklædning, Huset forsynet med
Tagrende af Træ.  Huset fik i denne Vinter med ………..
Hovedrepration, der hovedsagelig bestaaer i:  Fulstændig ny
Opl…. og Beklædning, ny Tagrender og ………, ny Gavler
og dertilhørende Bjelkematerialer, ny Bistøtter for samtlige
Døre, ny (?) af enkelte af Vindushagerne ny Karmer og
Ramtræer (?), og af anden Udbedring af Karmerne.  Endvidere
er fra nyt af under Bygning:  en Sidefløi, der indeholder
et Værelse som indeholde 20 kvadrat Alen, og en Forstue, der er
27 kvadrat Alen begge Værelser, lige Høide med Huset, og Spærværk
og Loft i Forbindelse med dette.  Denne Bygning er opført
Husets østre Side.  Denne ny Deel er endnu ikke tækket.
Med ovenberørte Forbedringer værdsatte Mændene dette
Vaaningshuus til                                                       1350-«-«

N. 2.  et Skur kaldet det nordre Skur, opført af Stander-
værk:  65 Al. langt og 20 Al. bredt, fra Grunden 3 Alen
og 15″ og derfra til Tagryggen 4 ½ Al høit.  I samme
Indrettet Hylder af lægter.  Senere er tilbygget
et Skur af Standerværk, som Fortsættelse af for-
annævnte (saa dette Skur i alt nu har en Længde
af 105 Al.)  i samme Høide, men kun 12 Al. Bredde,
tækket for en deel med Teglsten, og af Mændene
værdsat til                                                     340-

Den under samme Nr. med Overtaxt af 3e April
1861 opførte Teglsteen maskin, til et Assuran-
sebeløb af 280 Spdr ønskedes udslettet af Brand-
forsikrings Indretningen.

3.  et Skur kaldet Dreiskuret (?? O…skuret =), opført af Stander-
værk 37 Al. langt 30 Al. dybt  4 Al. fra Grunden
til Spærret og derfra til Tagryggen 12 Alen, tækket
med Teglsten.  Den .. nævnte Overtaxtforret. under
dette N anførte Teglsteenovn, tax. for 1980 Spdr
ønskes udslettet af Brand forsik.
Mændene ansatte Skuret …… til                       500 Spd.
                                                                            = 2190 Sp.

folio 242b
4.  Af de i forr. forretning nævnte 2e (3e) Tørkeskur (?) er
det ene borttaget, nemlig Litr. c hvilket tilligemed
Teglsteens kjelderen, Litr. a der begge Dele til-
sammen var erfunnet til et Beløb af 500 Spd.
bliver ligeledes udslettet af Brandkassen.
Skuret af hvert (1) er 16 Al. 16 Al. (!) dybt 4 Al. fra Grund
til Spærret.  Gavlerne forsynet med Bordklæd-
ning og tækket med Teglsten.  I Skuret der
i forr. For. er betegnet med Litr. a er et pane-
let Lofteskammer.
Mændene ansatte Litr. a til                    110-
         »                        Litr. b til                      90-

5  et Nøst, opført af Standerværk 12 Al. 8″ langt
8 Al. 8″ bredt 4 ½ Al. fra Grunden til Spær-
ret og derfra til Tagryggen 4 Alen 6″ høit
tækket med Sutag og Teglsteen, bordklædt,
tax. for                                             60

6.  en Hestestald 8 Al. l.  11 Al. 15″ bred  4 Al. fra
Grunden til Spærr og derfra til Tagryggen
5 Al. høit, tækket med Sutag og Teglsten,
er … der her (?) bordklædt:  2 Døre.
taxeret for                             50-
                                             2500 Spd
skriver toTusendefemhundrede Specidaler.

Afstanden mellem disse Bygninger er den samme som
anført ved forrige afholdte Forretning.
Administrator bemærkede, at han maatte ansee de satte
Taxter rimelige og billige, og havde forøvrigt Intet med disse
at erindre.  Forret. blev oplæst for Mathias Grønning, som er (!) er-
klærede, at han intet havde ved Forret. eller de satte Taxter
at erindre, hvorfor han af Adminstrator blev foreholdt Reg-
lernes §21.-  Mændene erklærede sluttelig, at de Intet havde
at erindre, ved Forhandlingerne eller Protocolførelsen, hvor
efter Forretningen blev sluttet.
Saaledes passeret vedgaaer
 H. Daae             Ole f. Tvedt.  Iver O. Fosse   Ole A. Hammerpladsen
                      Lars I. Tvedt                 m.f.P.
03.  Lensmannen i Hamre 1872-1907 folio 24a-25a   23. august 1875
https://media.digitalarkivet.no/view/88499/1

Folio 24a
Aar 1875 den 23 August afholdtes efter Forlangende af
Hr. Teglværkseier Bernt Grøning Brandtaxtforr. over same (?)
paa Gaarden Hjelmaas Matr. N. 80 Lnr. 326, 77 og 78 i Hammers
Thinglag opførte Teglværk, samt andre Vaaningsbygninger,
som efter Forretning af 10 Februar 1868 er forsikrede i Landets
almindelige Brandkasse for 2500 Spdr.  Forretningen be-
styredes ved Lensmand H. Daae i Overvær af underskrevne
faste Brandtaxtmænd.  Eieren Hr. B. Grønning mødte til-
stede og paaviste til Taxation og Forsikring i Landets almindelige
Brandkasse:

N. 2 Hafmandske Krugovn (?) 47 Alen i Gjennemsnit indeholder de
14 Brandkammer med Afledningskanaler til Røgsamleren, Var-
meledningskanal med 28 Jærn afledninghuller.  Kamovnen
har tilsammen 126 Jern-Fydkanaler (?) og 13 Syde (?) Varmeregu-
latorer.  Paa Ovnens Midte er en Skorsteen 52 Alen høi.
Ovnen bestaaer udelukkende opført af klinkerundsteen og omkring
Kammeren tillige en Graasteenskappe, endvidere er Gulvet paa
Ovnen og omkring Ovnen (?) steensat med ….steen.  ….stenen
ligeledes opført af Klinkersteen,  ……………………………..
værdsættes for                                                            7000-
Omkring Ovnen er opført af Standerværk et Skur,
tækket med Lægter og teglstene overalt bordklædt,
6 Alen høit (?) og i Omkreds 144 Alen tax.           1000-«-«

Folio 24b
3.  En Bod best. (?) af 2e Etager opført af Standerværk med Mur i nederste
Etage og udvendig Bordklædning, og i øverste Etage
ind- og udvendig Bordklædning.  Tagene under-
klædte, tækket med Lægter og Tæglsteen, indehol-
dende 5 Værelser med Ovne, Bygningen er
forsynet med skorsteen som befandtes at være i
forsvarlig Stand til Forebyggelse af Ildevaade,
…. Vindeark.  Denne Bygning staar i umiddel-
bar Forbindelse med Teglovnen fra den østlige Side.
Taxeret for (7 Døre 8 Fg vinduer)  14 Al. l.  14 Al. dyb, 9 Al. høi.      600-

4.  Et Skur paa den sydlige Side af Teglovnen, op-
ført af Standerværk, 10 Alen bredt, 85 Alen langt,
4 ¼ Alen høit, samt 2de (20e ?) paa hver side af dette
have letløbende Sideskur (?), hvis Bredde (?) er hvert
4 Alen, hver udvendige ……. er 2 1/2 Alen
høi.  Skurene tækkede med Legter og Teglsteen
tax. for                                                               1350
I dette Skur er 4 Rækker dobbelte Hyller, tax.    650   =  2000-

5                                                         Et Skur paa den nordlige Side af Ovnen.
opført af Standerværk, 12 Alen bredt, 70 Al.
langt  4 ¼ Alen høit, samt 2de Sideskur, para-
lelløbende, hvis Bredde er 4 Alen og 2 1/4 Al.
høie udvendig:  tækkede med Lægter og Teglsten,  = 1000-
I Skuret forefandtes 5 Hyllerækker af 65 Al.
Som (?) de tax.                                                                     500

6.  Et Do. paa den vestre Side af Teglovnen,
ligeledes af Standerværk, 12 Al. bred 50 Alen
langt, 4 ¼ Al. høit, samt 2e paralelløbende Side-
skur, af 4 Al. Bredde og 2 ½ (?) Al Høide, tæk-
kede med Lægter og Teglsten, tax. for      800-

7.  I den sydlige Ende af dette Skur er Ma-
skinhuset, opført af Murværk, 10. Al. bredt
10 Al. langt og staaer i Forbindelse med Skuret, tax.             420-
Her en 6 Hestes Dampmaskin med Drivhjul,
Axelledninger, samt en Forvarmer (?) med 53
Alen Opvarmingsrør, tax. (3 Døre, 7 Fag Vinduer)              1500-
En 3 Hestes Dampmaskin med Kjedel, som
endnu ikke er tagen i Brug, tx.                                400-   =    2320-

8                                                         En Smedie i Forbindelse med Maskinhuset
opført af Murværk, 10 Alen l. 10 bredt, tæk-
ket med Sutag og Teglsteen, 4 ¼ Alen høit, tax.    100-
Vindue og 3 Døre samt ………

9.  I Forbindelse med Smedien er af Stander-
værk opført et Saghuus, 15 Al. langt  7 Al. bredt  

Folio 25a
3 ¼ Al. høit, tækket med Lægter og Teglsten, bord-
klædt,  tax.                                                                     50
Her forfandtes 1 Sirkelsaug med 2e Axelledninger og
forskjellige Drivhjul og Remmer, tax.                         180   = 230-


I Skuret N. 6 er anbragt en dobbelt Leermølle med
Axelledning og com….rede Drivhjul. 
NB  Denne Mølle er i Afskriften indtaget i T…. under N. 6 med 400 Sp og den ene under N. 8 med 400 Spdr.

Paa den sydlige
Side af Smedien er ligeledes anbragt en dobbelt Leer-
mølle.  Begge disse Møller tilligemed Indretninger
taxerede tilsammen for                                                     800-

10        et Vaaninghuus opført af Standerværk, udvendig bordklædt
og indvendig muret af Mursteen, bestaaer af 1 Etage og
1 …………, underste Etage bestaar af 1 Forstue, 1 Kjøk-
ken og 1 Stue.  Fra Forstuen fører en trappegang til øver-
ste Etage hvori 2 Værelser.   I Bygningen er 1 Skorsteen, 2 Ovner, 6 Fg Vinduer
og 3 Døre, tækket med Sutag og Teglsteen, taxeret for          300-
                                                                                             16650-

N. 1  Paa Nærværende Eiendom er efter fornævnte Forretning
endvidere følgende Bygninge forsikrede.
1 Vaaningshuus, bygget af Tømmer, bestaar
af       Etage, hvori ere         Værelser,       Kjøkken,     Forstue,
bordklædt, tækket med Sutag og Teglsten, befandtes at
være uforandret saavel af Beskaffenhed som af Vær-
di, dets forrige Taxt anføres med                               1350-
                                                                                  18000
skriver atten Tusinde Speciedaler.
Eieren bemærkede at samtlige Bygninger, med Undtagelse
af det forrige Vaaningshuus, ere forsikrede i Bergens Brandfor-
sikringsselskab og at Polisen udløber den 27e August omstun-
dende og fra hvilken Dag han ønsker at Forsikringen for disse
Bygninger i Landets almindelige Brankasse skulle indtrede.

Afstanden mellem Bygningerne er saaledes:
N. 2 og 3 er i Forbindelse med hverandre.  N. 4 og 5 ligger hver
6 Alen fra N. 2.  N. 6, 7, 8 ligger 9 Alen fra N. 2.  N. 9 staaer i Forbindelse  
med N. 8 og ligger 2 ½ Al. fra N. 2.  N. 10 ligger 25 Alen fra N. 6,
og 19 Alen fra N. 5.  Det gamle Vaaninghuus ligger over 75
Alen fra andre Bygninger.  Taxtmendene erklærede i Kraft af
Ed at Taxten er sat efter Eiendommens sande Værdi.  Administrator
fandt Taxten rimelig og billig.  Beskrivelsen blev oplæst for Eieren som (?) erklæ-
rede at han Intet havde ar bemærke med Forretningen.
H. Daae      ….. Erstad     Ole A. Gjervig     Iver O. Fosse 
                                                                    Ole A. Hammerspladsen
                                                                             m.f.P.
 

 

04.  Lensmannen i Hamre 1872-1907 folio 51a-52a   5. januar 1878
https://media.digitalarkivet.no/view/88499/52?indexing=

Folio 51a
Aar 1878 den 5e Januar blev ved Lensmanden i Hammer og
underskrevne Brandtaxtmænd, efter Forlangende af af (!) Hr. Teglværks-
eier Peter A. Gjertsen, afholdt Brandtaxtforretning over hans paa
Gaarden Hjelmaas Mat. Løb. N. 326, 327 og 328 i Hammer Thinglag
værende Bygninger, der efter Forretning af 23. August 1875 er for-
sikrede for 18000 Spdr eller Kr. 72 000,00 og eiedes da af B. Grøn-
ning, men nu af Reqvirenten.  Eieren mødte og paaviste
efter forrige Forretning følgende Bygninger:

1.  Et Vaaningshuus, forsikret for                1350 Spdr  Kr. 5 400,00
forbedret, ved Anskaffelse af ny Tagrender, ollie
malet overalt, Værelserne betrækkede med Tapet
og olliemalede, og disse Forbedringer tax.           Kr. 600   =  6 000,00

2.  En Hofmandsk Krugovn, forsikret for 7 000 Spd = Kr. 28 000,00.
Eieren ønskede denne kun forskret for                       Kr.    8 560,00
Standerværkskuret omkring Ovnen, tax. som uforandr.      4 000,00  = 12 560,00.

3.  En Bod, forsikret for                                                   Kr. 2 400,00
Mændene fandt den forrige taxt for lav, tax. nu                                     3 200,00

4.  Et Skur, tax.     1350 Sp. eller   Kr. 5400,00
Hyllerækkerne         650 –     eller    »   2600,00
                                                         = 8000,00
forbedret ved Forlængelse af 9 Alen     400,00
Anskaffelse af Hyllerekker og Brætter   400,00            = 8 800,00

5.  Et Skur, tax. 1000 Sp  eller Kr.        4 000,00
Hyllerækkerne     500 –     eller »           2 000,00
                                                              6 000,00
for Anskaffet en Deel Hyllerækker og Brætter, 800,00       = 6 800,00
og 1 Klokkehus.

6.  Et Skur, forsikret  800 Sp eller kr.       3 200,00
                   uforandret                                                      3 200,00

7.  Et Maskinhus, tax. 420 Spd           Kr.  1 680,00
Her en 6 Hester Dampmaskin taxeret
for 1500 Spd eller                                 »    6 000,00
                                                              »    7 680,00               = 40 560,00

Folio 51b
                            uforandret                       7 680,00

Den forr. Forretning under dette Litr. anførte 3
Hestes Dampmaskin er nu ikke existerende og
bliver derfor at u(d)slette af Brandkassen.

8.  En Smedie forsikret 100 Spd. eller      Kr.   400,00
Mændene fandt den forr. Taxt for lav, og taxeret nu       720,00

9.  Et Saughuus forsikret for 50 Spd med Sir-
kelsaug 180 Spd er nu nedrevet og bliver at
udslette af Brandkassen.

10.  Et Vaaningshuus fors.  300 Sp eller   Kr. 1 200,00
                        uforandret                                                   1 200,00

11   Et Skur paa sydlig side af Maskinhuset
af Standerværk, tækket med Lægter og Teglsteen
22 Al. langt, 9 ¾ Al. bredt, 2 ¼ Al. høit, tax.                     400,00

12  Et Do. paa den nordlige Side af Teglovnen,
af Standerværk, tækket med Lægter og Teglsteen,
28 Al. langt, 8 Al. bredt, 3 ¼ Al. høit, tax.                       800,00

13.  Et Do. paa den østlige Side af Teglovnen
14 Al. langt, 8 Al. bredt, tækket med Lægter og
Teglsteen, tax.                                                              240,00

I Skuret N. 6 ere 2de Lermøller, tax.                            800 Sp.
eller                                                                      Kr. 3 200,00
                 uforandret                                                                            Kr. 3 200,00
                                                                                                            Kr. 54 800,00
fem og femti Tusinde otte hundrede Kroner.

Skurene N. 11, 12 og 13, som idag forsikrede, staaer, en Afstand
af 6 til 10 Alen fra ………….

Taxtmændene erklærede i Henhold til Aflagt Ed at Taxterne
er satt efter Eiendommenes sande Værdi.  Bestyreren
fandt Intet at erindre.  Beskrivelsen blev oplæst for Eieren

Folio 52a
der erklærede at han ikke havde noget at bemærke.  Forretningen
hermed sluttet.
H. Daae      Ole J. Tvedt    Ivar O. Fosse    Ole Hamerpladset
                                                                       m.f.P.
05.  Lensmannen i Hamre 1872-1907 folio 55a-56b     28. mai 1878
https://media.digitalarkivet.no/view/88499/56?indexing=
Folio 55a
Aar 1878 den 28e Mai blev ved Lensmanden i Hammer og
underskrevne Brandtaxtmend efter Forlangende af Hr. Tæglværks-
eier Peter A. Gjertsen
afholdt Brandtaxtforretning over hans paa Gaarden Hjelmaas
Matr. Løb. No 376, 27 og 28 i Hammers Thinglag staaende Byg-
Folio 55b
ninger, som efter Forretning af 5te Januar d.A. ere for-
sikret for 54 800 Kroner.
Eieren Peter A. Gjertsen var tilstede og idet han  ……
sin Begjæring om Forretningens Fremme bad han tilført, at
han ikke ønsker andet af Ringovnen forsikret end det Mur
hvoraf den er ombygget hvilket derfor bedes særskilt taxe-
ret.  Som Bevis for at han har vedkommende Pantekredi-
torers Samtykke til at lade Ringovnen utgaa af Forsikringen
fremlagde han en Panteattest dat. 20/12 77 fra vedkommende Sorenskriver
som viser hvilke Pantehæftelser, der hviler paa Verket, der
blandt ogsaa Ringovnen, og tillige foreviste de i Panteattesten
omhandlede Pantobligationer forsynet med de indeværende Eie-
res paategnede Samtykke af 25/12 77 og 3/5 78 til at nævnte Ringovn som
forlangt forbliver uforsikret, hvilken Paategning Admini-
strator anmodet om at attestere til Protokollen. 
at R.H. Gjertsen og Sagf. Rasmussen (?), der nu ere de eneste Pantekreditorer i
   Hjelmaas Teglværk, have paa Pante-
obligat. paategnet sit samtykke til at Ringovnen forbliver uforsikret, attest. W. Daae (?).
Derefter besigtigedes samtlige efter forr. Forret-
ning forsikrede Bygninger:

1.  Et Vaaningshuus tax.                                            6 000,00
forbedret dermed at samtlige Værelser ere siden
forrige Forretning pappet og olliemalede, paa
Loftet er afpanelet endvidere et Værelse, tillige
pappet og olliemalet, disse Forbedringer tax.                 600,00         6 600,00
2.  En Hofmansk Ringovn, der efter forrige For-
retning er forsikret for 28 000 Kroner, vil
efter de fornævnte Documenter udgaa
af Forsikringen.
Skuret omkring Ovnen, efter forr. Forret-
ning tax.                                                                        4 000,00            4 000 00
3.  En Bod, forsikret for                                                 3 200,00 uforandret  3 200,00
4.  Et Skur, forsikret for, med Hyllerækkerne                8 800,00 uforandret  8 800,00
5.  Et Do. forsikret med Hyllerækkerne                         6800,00  uforandret  6 800,00
6.  Et Skur, forsikret for                                                 3 200,00
for 2de Leermøller                                                         3 200,00
                                                                                       6 400,00
for anskaffet en Deel Hyllerækker og Brætter tx.              800,00                  7 200,00
7.  Et Maskinhuus, forsikret                                            1 680,00
Dampmaskin              d.       for                                      6 000,00  uforandret  7 680,00
8.  En Smedie, tax.                                                            720,00  uforandret     720,00
9.  Et Saughuus tidligere udslettet
10.  Et Vaaningshuus, forsikret                                           1 200  uforandret  1 200,00
11.  Et Skur, forsikret                                                              400  uforandret     400,00
12.  Et    Do.      Do.     for                                                       800  uforandret    800,00
13.  Et    D.         »         »                                                         240  uforandret    240,00
Følgende ny Bygninger begjærede Eieren lige-
ledes forsikrede:

14.  Et Skur paa den sydlige Side af Teglovnen, op-
ført af Standerværk, 30 Al. langt 12 Al. bredt
5 Alen høit, tækket med Lægter og Teglsteen, tax.                      2 000,00
Hyllerækkerne og Brætterne, tils. tax.                                           1 800,00       3 800,00

15.  Et Do. paa den vestlige Side af Teglovnen,
33 ¾ Al. langt, 12 Al. bredt 5 Alen høit, tæk-
ket med Lægter og Teglsten, tax.                                                  2 000,00
Hyllerækkerne og Brættene, …. tax.                                              1 800,00     3 800,00

16.  Et Nøst, af Standerværk, 12 Alen langt, 9 Alen
bredt, 4 Alen høit, bordklædt og olliemalet, tækket
med Lægter og Teglsteen, 2 Døre, tax.                                          600,00        600,00

17  En Fjøs, opført af Mursteen, tækket med Su-
tag og Teglsteen, 1 Dør, 4 Fag Vinduer, tax.                                  800,00        800,00
(10 Al. lang 7 Al. bred  3 ¼ Al høi)

18.  Et Pilehus af Mursten 5 Alen langt  3 ½ Alen
bredt, 3 Al. høit, tækket med Sutag og Tegl-
steen, 1 Dør 2 Vinduer, tx.                                                                             200,00
sex og femti Tusinde otte hundrede firti Kroner.                                       56 840,00

Folio 56b
Skuret N. 14 staar 51 Alen fra No. 2 (Teglovnen)
No. 15 staar 34 ½ Alen fra No. 2
No. 16 staar over 75 Alen fra Ildstedbygninger eller andre
 »     17 staar 66 Alen fra No 1.
18 staar 36 Alen fra No 1.  Andre Bygninger end de Taxe-
rede findes ikke inden 75 Alen Afstand.

Taxtmendene erklærede i Henhold til afsagt Ed, at Taxten er
sat efter Eiendommens sande Værdi.  Bestyreren fandt Intet
at erindre.  Beskrivelsen blev oplæst for Eieren der erklærede
at han ikke havde noget ar bemærke.  Forretningen hermed slut-
tet.
H. Daae     …. Erstad     Ole Askildsen Hammerspladset     Ivar O. Fosse
                                                   m.f.P.06.  Lensmannen i Hamre 1872-1907 folio 77b-78a     10. november 1880
https://media.digitalarkivet.no/view/88499/79?indexing=

Folio 77b
Aar 1880 den 10 Novbr blev ved Lensmanden og underskrev-
ne Brandtaxtmænd efter Forlangende af Teglværkseier
P. A. Gjertsen
afholdt Brandtaxtforretning over hans paa Gaarden Hjelm-
aas staaende Bygninger Matr. Løb. No. 326 til 328 … Hammers Thinglag,
der ifølge ……… af 28/5 78 ere forsikrede for Kr. 56 840, Eieren
mødte.  Den ældre forretning oplæstes for Mændene, hvorefter besigtigede
1.  Et Vaaningshus forsikret for                        Kr. 6 600,  uforandret  6 600
2.  Skuret omkring Ringovnen      fors.                   4 000,  uforandret  4 000
3.  En Bod                                     fors.                   3 200, uforandret   4 000
4.  Et Skur med Hyllerækkerne, forsik.                   8 800, uforandr.     8 800
5.  Et    Do.    »          D.                  »                        6 800, uforandret   6 800
6.  Et     do. med 2e Leermøller, Hyllerækker og Bretter
                                                             forsik.          7 200, uforandr.        7 200
7.  Et Maskinhus med Dampmaskinen, forsik.         7 680, uforandr.        7 680
8.  En Smidie  forsikr.                                                  720, uforandr.           720
9.  Er tidligere udslettet
10.  Et Vaaningshus                 fors.                         1 200, uforandr.        1 200
11.  Et Skur                               fors.                            400, uforandr.           400

Folio 78a
No. 12  Et Skur                         forsikret                       800, uforandret         800
13         Et   Do                         forsikret                        240, iforandret          240
14   Et med Hyllerækker og Bretter    forsik.              3 800, uforandret     3 800
15   Et med        Do                  Do      forsikr.             3 800, uforandr.       3 800
16   Et Nøst,                                       forsikret               600, uforandret        600
17   Et Fjøs                                        forsikret                800, uforandret        800
18   Et Pilehuus                                 fors.                      200, uforandr.          200

Derefter paaviste Eieren følgende ny Bygninger
som begjæredes forsikkrede

19.  Et Vaaningshus opført af Mursteen, 15 ¼ Alen langt
8 Al. bredt  5 ¼ Al. høit til Gesimset, tækket med Su-
tag og Teglsteen, og bestaaer Husets Vægge af ……………
…. indvendig som udvendig af dette Materiale samt
forsynet med Simentbeslag.  Huset har 1 Forstue,
…. Værelser, 1 Kjøkken med Ildsted og Skorstens-
pibe i forsvarlig Stand.  Til Loftet (?), der er afdeelt i
4 Værelser, fører 1 Trappegang.  I Bygningen er 9
Døre, 7 Fag Vinduer og 2 Tagvinduer, 2 Ovne og 2 Com-
furer, tax.                                                                               1 600,00
otte og femti Tusinde fire hundrede firti Kroner.                 58 440,00

Bygning No 19 ligger 17 Alen fra No 16.  Forøvrigt er Afstandene
de samme som i forr. Forretning afholdt.  Taxtmændene erklærede
i Henhold til aflagt ed Taxterne ere satte efter Eiendommens sande
Værdi.  Bestyreren fandt Intet at erindre.  Beskrivelsen blev op-
læst for Eieren der erklærede at han ikke havde noget at bemærke.
Forretningen …… sluttet.
H. Daae   John Olsen Tepstad   Ole Olsen Nepstad.
                       Andreas Larsen Tvedt
08.  Lensmannen i Hamre 1872-1907 folio 97b-98a     5. juni 1883
https://media.digitalarkivet.no/view/88499/99?indexing=
Folio 98a
Aar 1883 den 5te Juni blev ved Lensmanden og under-
skrevne Taxtmænd efter Forlangende af
Hr. Teglverkseier P.A. Gjertsen
afholdt Brandtaxtforretning over hans paa Gaarden Hjelmaas
Matr. Løbe No. 326 til 328 incl. staaende Bygninger, der ifølge
Forretning af 15 Febr. d.A. ere forsikrede for 61 240 Kr.
Eieren mødte tilstede.  Den ældre Forretning oplæstes for
Mændene, hvorefter besigtigedes

1.  Et Vaaningshus,                   forsikret            6 600                uforandret  6 600
2.  Muret omkr. Ringovnen fors.            5 000                »  5 000
3.  En Bod                             »                3 200                »  3 200
4.  Et Mur med Hyllerækker  »               8 800                »  8 800
5.  Do    Do           Do                               6 800             » 6 800
6.  Et      Do  med 2de Lermøller              7 200             » 7 200
7.  Et Maskinhus med Dampmaskin         7 680 »  7 680
8.  En Smedie                                           720               »     720
9.  Et Saghus tidligere udslettet
10.  Et Vaaningshus                              1 200                »  1 200
11.  Et Skur                                             400               »     400
12.  Et do.                                               800                »      800
13.  Et do.                                               240               »      240
14.  Et do. med Hyllerækker og Brætter  3 800  »   3 800
15.  Et do. med      »                     »           3 800  »   3 800
16.  Et Nøst                                                         600 »       600
17.  Et Fjøs                                                          800  »      800
18.   Et Pilehus                                             200  »      200
Folio 98a
19.  Et Vaaningshus                                         1 600    »    1 600
20.  Et Mur og Standerværk  forsik.           500 »       500
21.  Et  Do. med Hyllerækker                    1 300 »    1 300
Derefter paaviste Eieren følgende ny Byg-
ninger som han begjærte ligeledes forsikrede.

22.  Et Vaaningshus, opført fra Grunden til Tagspidsen af Mursteen  30 m
langt, 7,50 m bredt, 4,06 m høyt til Gesimsit
udvendig cement, udsat, indvendig bordklædt og
betrukket med Lærred og olliemalet, dækket med Sutag og Teglsteen, Tagrender af Blik, bestaaer
af 1 Etage, hvori er 1 Forstue, 3 Værelser,
1 Spisekammer, 1 Kjøkken hvori Ildsted, Skorstenspi-
be som befandtes at være  fprsvarlig Stand for
Forebyggelse af Ildsvaade,,  Til Loftet, der er
opdeelt i forskjellige Rom, fører 1 Trappen.
I Bygningen forefandtes 14 Døre, 10 Fag Vin-
duer og 1 Tagrende (?), 1 Komfur, 2 Ovne, tax.               8 000
I Forbindelse med No. 22 Et Mur og Standerværk,
S. 3,75 m langt, 1,90 m bredt, 2,50 m høit,
bordklædt og olliemaled, tækket med Sutag og Tegl,
2 Vinduer, 2 Døre                               tax.                           200            8 200,00
 ni og sexti Tusinde fire hundrede og firti Kroner                         Kr.  69 440

Bygning No. 22 er beligende 30 m fra Bygning No.
1 og omcr. 47 m fra alle andre Bygninger.
Taxtmænd erklærede i henhold til aflagt Ed at Taxtene
ere satte efter …………… sande Værdi.  Bestyrerenb havde
Intet at erindre.  Beskr. blev oplæst for Eieren, der erklærte at
han ikke havde noget at bemærke.  Foretagne blev sluttet.
H. Daae  Ole .. Hammerplads m.f.P.  E.A. Røskeland
Amund … Lillehammer.
07.  Lensmannen i Hamre 1872-1907 folio 94a-95a     15. februar 1883
https://media.digitalarkivet.no/view/88499/95?indexing=

Folio 94a
Aar 1883 den 15. Februar blev ved Lensmanden og un-
derskrevne Brandtaxtmænd efter Forlangende af
Hr. Teglværkseier P.A. Gjertsen
afholdt Brandtaxtforretning over hans paa Gaarden Hjelmaas
Matr. Løbe No. 326 til 328 inkl., der efter Forretning af 10de
Novbr. 1880 ere forsikrete for 58 440 Kr.  Eieren mødte
tilstede.  Den ældre Forretning oplæstes for Mændene, hvor-
efter besigtigedes:

1.  Et Vaaningshus             forsikret Kr.           6 600
                                           uforandret                                               6 600
2.  Muret omkr. Ringovnen, forsikret                            4 000

Folio 94b
     har anskaffet i dette Myr rundt Ring-
     ovnen Hyllerækker og …gebrætter, tax.  1 000                     = 5 000
3.  En Bod      forsikret                                        3 200
                                                                               uforandret            3 200
4.  Et Myr med Hyllerækker tax.                                      8 800
                                                                               uforandret            8 800
5.  Et   Do.              »                                             fors.                       6 800
                                                                               uforandret            6 800
6.  Do.  Do.  med 2de Leermøller, fors.                          7 200
                                                                               uforandret            7 200
7.   Et Maskinhus med Dampmaksin fors.     7 680
                                                                               uforandret            7 680
8.  En Smedie forsikret for                                                                  720
                                                                               uforandret               720
9.  Saghus tidligere udslettet                          
10. Et Vaaningshus, forsik.                                                               1 200
                                                                               uforandret            1 200
11.  Et Skur                                                          forsikret                   400
                                                                               uforandret               400
12.   »   Do.                                                           forsik.                       800
                                                                               uforandret               800
13.      Do                                                                                                240
                                                                               uforandret               240
14.      Do  med Hyllerækker og Brætter, fors.              3 800
                                                                               uforandret            3 800
15.       Do             Do                 Do forsik.         3 800
                                                                               uforandret            3 800
16.  Et Nøst                                                          fors.                          600
                                                                               uforand.                   600
17.  Et Fjøs                                                           fors.                          800
                                                                               uforandr.                 800
18. Et Pilehus                                       fors.                          200
                                                                               uforandr.                 200
19.  Vaaningshus, forsik.                                                   1 600
                                                                               uforandret            1 600
Deretter begjærede Eieren følgende ny Bygninger
forsikrede:

20  Et Skur af Standerværk, 11,30 m langt

Folio 95a
5,65 m bredt, 1,42 m høit, tækket med Lægter
og Tegl     tax.                                                                                      500
21.  Et  Do. af Standerværk, 10 m langt, 6,25 m bredt,
       2,21 m høit, tækket med Lægter og Teglsten        500
       Hyllerækker og Bretter                                                              800         =      1 300
        En og sexti Tusinde to hundere femti Kroner                                      Kr. 61 240,00

Bygningerne eller Skurene No. 20 og 21, staar 6,25 m fra
Skuret No. 2.  Taxtmændene erklærede, i henhold til af-
lagt Ed, at Taxterne er satte efter Eiendommenes sande
Værdi, samt at Ildsteder og Piber fandtes at være i for-
svarlig Stand.  Bestyreren fandt Intet at erindre.  Be-
skrivelsen blev oplæst for Eieren, der erklærede at han
ikke havde noget at bemærke.

H. Daae  John Olsen Tepstad  Andreas Larsen Tvedt
Ole A. Hammersplads

9.   Lensmannen i Hamre nr. 2 1872-1907 folio 118a-118b     22. januar 1886  https://media.digitalarkivet.no/view/88499/119?indexing=

Aar 1886, 22. Januar blev ved est. Lensmand Daae
med underskrevne Brandtaxtmænd efter Forlangende
af Smed Anders Jakobsen Hjelmaas
over hans paa Gaarden Hjelmaas Matr. No.   LobN.
i Hammer Thinglag staaend Bygning :  Eieren mødte
tilstæde og paaviste til Taxtation og Forsikring i
Landets almindelige Brandkasse:

1.  Et Vaaningshus opført af Tømmer 5,96 Mtr. langt,
4,39 mtr bredt, 4,08 mtr høi til Gesims, bordklædt og tækket
Sutag og Tegl og bestaar af en 2 Etage.  Nederste Etage
Indbefatter et Smedjeværksted med Ildsted og Skorstens-
pibe der fører over Bygningens Tag.
Øverste Etage hvortil fører en Stentrappegang udenfra
er afdelt i 2de Rum hvoraf det ene er afpanelet og ind-
rettet til Beboelsesbekvæmmelighed.  I Bygningen forefantes
3 Døre 7 Fag Vinduer og 1 Ovn der den i Circulære bestemt
Forordning, og blev tax.                        Kr.   900,00-
ni hundrede Kroner.

Afstanden fra denne Bygning til nærmeste Beboelses
bekvemmelser er 11,29 Mtr hvorhos bemærkes at denne
Bygning er tidligere forsikret.  Andre Bygninger ere
udenfor den Lovbestemte afstand.
Taxtmændene erklærede i henhold til aflagt Ed at at Taxt.
sat efter Eiendommenes sande Værdi.  Bestyreren
fandt indtet at bemærke.  Beskrivelsen blev oplæst for
Eieren der Intet havde at bemærke.
Foretningen herved sluttet.
H. Daae  Ole Olsen Nepstad  Andreas L. Tvedt
                        John O. Te…….

10.  Lensmannen i Hamre nr. 2 1872-1907 folio 94a-95a     24. juli 1886
https://media.digitalarkivet.no/view/88499/123?indexing=

Folio 122a
Aar 1886 den 24de Julii blev ved Lensmand
Daae og underskrevne Brandtaxtmand efter
Forlangende af:
Hr. Teglværkseier P.A. Giertsen afholdt
Brandtaxtforretning over hans paa Gaarden Hjelm-
aas Matr. L.N- 326 til 328 incl. staaende Byg-
ninger der ifølge Forreting af 5. januar 1883
1883 ere forsikrede for 69 440 Kr.  Eieren mød-
te tilstede.
Den ældre Forretning oplæstes for Mændene,
hvorefter besigtiges:

1.  Et Vaaningshus  forsikret           Kr.    6 600
                                    uforandret                    6 600

2.  Et Skur omkring Ringovnen (Røgovnen ?) forsikret  4 000
I dette Skur omkring Ringovnen (Røgovnen ?) er anskaf-
fet Hyllerækker og Strygebrætter                     taxeret    1 000 = 5 000


3.  En Bod forsikret                                      uforandret       3 200

4.  Et Skur med Hyllerækker                        forsikret         8 800
                                                                           uforandret    8 800

5.  Et   do.  med   do.                                forsikret        6 800
                                                                           uforandret     6 800

6.  Et    do.  med tvende Lermøller               forsikret        7 200
                                                                           uforandret         7 200

7.   Et Maskinhus med Dampmaskin            forsikr.          7 680
                                                                           uforandret      7 680

8.  En Smedie                                               forsikret            720
                                                                            uforandret        720

9.  Et Saghus tidligere udslettet.

10.  Et Vaaningshus                                      forsikret          1 200

                                                                            uforandret      1 200

11.  Et Skur                                                           forsikret             400
                                                                            uforandret          400

Folio 122b
12.  Et Skur                                                       forsikret              800
                                                                                   uforandret           800   

13.  Et    do                                                                 forsikret              240
                                                                                   uforandret       240

14.  Et     do  med Hyllerækker og Brætter         forsikret            3 800
                                                                                   uforandret     3 800

15.  Et     do             do        do              forsikret           3 800
                                                                                   uforandret     3 800

16.  Et Nøst                                                                 forsikret               600
                                                                                   uforandret        600

17.  Et Fjøs                                                                  forsikret               800
                                                                                   uforandret            800

18.  Et Pilehus                                                 forsikret               200
                                                                                   uforandret            200

19.  Et Vaaningshus                                         forsikret            1 600
                                                                                   uforandret         1 600

20.  Et Skur af Standerværk                              tax.                     500
                                                                                   uforandret            500

21.  Et   do       Hyllerækker og Brætter              tax.                  1 300
                                                                                   uforandret         1 300

Derefter foreviste Eieren følgende nye
Bygninger til Taxation og Forsik-
ring:

23.  Paa Skuret under Ltr. 5 er opført
et Skur af Standerværk der har samme
Længde  Bredde og Høide som dette                taxeret  1 200
I dette Skur er anskaffet Strygebrætter
og Hyllerækker                                                 tax.                   1 800  –  3 000

Folio 123a
22.  Det i Skuret omkring Ringovnen
under Ltr. 2 anskaffede Hyllerækker
og Strygebrætter tidligere forsikret
for Kr. 1 000 er yderligere
anskaffet Hyllerækker og Strygebrætter
der af Mændene er taxeret for                                      1 800

24.  Et toetages Skur af Standerværk
22 M. l.,  6,50 M. br.,   4,85  M. høit tækket
med Lækter og Teglsten                                   tax.      Kr. 2 500
de i samme værende Hyllerækker
og Strygebrætter                                              taxeret      1 600   =   4 100

25.  En Bod af Standerværk i to
Etager  7,20 M lang,  4,40 br,  9 M høi
tækket med Sutag og Tagpap               tax.                  800
Til øverste Etage hvortil fører
en Kjørebane af Planker og Stan-
derværk belagt med Jerns….. ?
er tillige anbragt en Huseind-
retning med Tilbehør                            tax.                  600   =  1 400

26.  Et Skur af Standerværk 35 M. l.,
5,10 br, 2,50 høi tækket med Lækter
og Teglsten                                                      taxeret 1 500  (15,00 ?)

27.  Et Skur af Standerværk  10,20 M l
5,50 br,  2,20 høit tækket med Lækter
og Teglsten                                                      taxeret   500
                                                                       Kr.              73 540
skriver tre og sytti tusinde fem hundrede og firti Kroner.

Skuret No. 24 og Boden No. 25 staar 19 M fra
No. 2.  Skuret No. 26 staar 20 M fra No 2.
Skuret No. 27 staar 55 Meter fra No. 2.

Taxtmændene erklærede i Henhold til
aflagt Ed at Taxterne ere satte efter
Eiendommens sande Værdi samt at Ild-
sted og Piber befandtes at være i for-

Folio 123b
svarlig Stand og overensstemmende med
Departentets Cirkulere af 18. Novembr. 1848 (?).
Bestyreren fandt intet at erindre.  Beskrivel-
sen blev oplæst for Eieren der erklærede
at han ikke fandt noget at bemerke.  For-
retningen hermed sluttet.
H. Daae,  Andreas Larsen Tvedt,  John Olsen Tepstad
Amund F.  Lillehammer.11.  Lensmannen i Hamre nr. 2 1872-1907 folio 132b-134a  15. juni 1887
https://media.digitalarkivet.no/view/88499/134?indexing=

Folio 132b
Aar 1887 den 15 Juni blev ved Lensmanden og
underskr. Brandtaxtmænd efter Forlangende af
Hr. Teglværkseier P. A. Gjertsen
afholdt Brandtaxtforretning over hans paa
Gaarden Hjelmaas Mat.No. 80 LiNo 326 til 328
incl. staaende Bygninger der ifølge Forretning
af 24 Juli 1886 er forsikrede for 81 740 Kroner.
Eieren mødte tilstede.  Den ældre Forretning
oplæstes for Mændene, hvorefter besigtiges

1.  Et Vaaningshus                    forsikret           Kr.        6 600
                                               uforandret                    6 600
2.  Et Skur omkring Ringovnen fors.                  6 800
                                               uforandret                    6 800
3.  En Bod                                forsikret                       3 200
                                               uforandret                    3 200

Folio 133a
4.  Et Skur med Hyllerækker  forsikr.                 8 800
                                                   uforandret                8 800
5.  Et    do          Hyllerækker  forsikret              9 800
                                                   uforandret                9 800
6.  Et Skur med Lermølle               forsikret                   7 200
                                                   uforandret                7 200
7.  Et Maskinhus med Dampmaskin forsikret     7 680
                                                   uforandret                7 680
8.  En Smedje                   forsikret                      720
                                                   uforandret                   720
9.  Et Saghus tidligere udslættet.
10.  Et Vaaningshus          forsikret                   1 200
                                                   uforandret                1 200
11.  Et Skur                                  forsikret                       400
                                                   uforandret               400
12.  Et    do                             forsikret                 800
                                                   uforandret                   800
13.  Et     do                            forsikret                 240
                                                   uforandret                   240
14.  Et      do                           forsikret              3 800
                                                   uforandret                3 800
15.  Et      do                           forsikret              3 800
                                                   uforandret                3 800
16.  Et     Nøst                        forsikret                  600
                                                  uforandret                    600
17.  Et  Fjøs                                forsikret                        800
                                                  uforandret                    800

Folio 133b
18.  Et Pilehus                  forsikret                      200
                                                   uforandret                   200
19.  Et Vaaningshus               forsikret               1 600
                                                   uforandret                1 600
20.  Et Skur af Standerverk    forsikret                  500
                                                   uforandret                   500
21.  Et    do                             forsikret              1 300
                                                   uforandret                1 300
22.  Et Vaaningshus               forsikret               8 200
                                                   uforandret                8 200
23.  Et to Etages Skur af Standerværk
                                                   forsikret                   4 100
                                                   uforandret                4 100
24.  En Bod af Standerværk med Stein
                        mantning              forsikret                   1 400
                                                   uforandret                1 400
25.  Et Skur af Standerværk   forsikret               1 500
                                                   uforandret                1 500
26.  Et    do.                                 forsikret                      500
                                                   uforandret                   500

Derefter paaviste Eieren følgende
Bygninger til taxtation og
forsikring

Folio 134a
27.  Et Skur opført af Standerværk 23 M
langt, 6,25 M bredt, 2,5 M høit til
Gesimset, tækket med Lækter og Teglsten   tax.    2 300
Paa dette Skur er opført 1 Etage af Stander-
værk der har samme Længde og Bredde
som Underetagen.  De i samme
Skur anskaffede Hyllerækker og Strygebrætte
er tilsammen                                        tax.                  4 560

28.  En Bod af Standerværk i to Etager 7,20
M lang, 4,40 M bred, 9 M høi, tækket
med Sutag og Tagpap.  Tax. øverste
Etage hvortil fører en Kjørelæm belagt
med Sk……… er tillige anbragt
en Huseindretning med Tilbehør    tax.              1 600
skriver nitti tusinde tohundrede Kroner               90 200

Afstanden fra Skuret No. 27 til No 2 er 70 (?) M.
Boden No. 28 staar 20 M fra No. 2. 

Taxtmændene erklærede i Henhold til Af-
lagt Ed at Taxerne er satte efter Eiendommens
sande Værdi samt at Ildsted og Piber
befandtes at være i forsvarlig Stand …. over-
ensstemmende med Departementets Circulære
af 20. November 1878.
Beskrivesen blev oplæst for Eieren der er-
klærede at han intet havde at bemærke.
Bestyreren fant intet at erindre.
Forretningen sluttet.
H. Daae  Ole J. Tvedt  Mons N. Skare
                                      Rasmus L. Sellevold12.  Lensmannen i Hamre nr. 2 1872-1907 folio 146a-146b  14. februar 1889

https://media.digitalarkivet.no/view/88499/147?indexing=

Folio 146a
Aar 1889 den 14 Februar blev Ret sat paa Gaarden Hjelmaas Matr.
Løbe No 326 i Hammer Thinglag for, i følge Rekvisition fra Jægteskipper Berge
Amundsen Hjelmaas, at omtaxere efternævnte Berge Amundsen tilhørende
og i Udmarken ved Stranden paa Gaarden Hjelmaas Løbe No 326, 327 og 328
staaende Husebygning, hvilken Bygning er ved Taxtforretning af 30 Januar
1886 ………… brandforsikret i den almindelige Brandforsikringsindretning,
efter Forlangende af den daværende Eier Smed Anders Jakobsen
Hjelmaas.  Retten administreres af Thinglagets Lensmand og medbe-
tjentes af de 3 faste Brandtaxationsmænd:  Andreas Larsen Tvedt, Jo-
hannes Magnesen Høiland og Ole Iversen Kolaas, der alle have aflagt
den ,,,,, som saadanne foreskrevne Ed.
Hvorda Administrator fremlagde Rekvisition til denne Forretning
af 4e dennes med Berammelses- og Opnævnelses paategning af 4e dennes.
samt Tilsigelsespaategning af 8e dennes saalydende:
Rekvirenten var tilstede og begjærede Forretningen fremmet ved at
erholde Taxt paa de Forbedringer der siden den forige Taxt er ud-
ført paa Bygningen.  Den ældre Forretning blev derpaa oplæst for
Mændene.  Bygningen er omforandret fra Smidjeværksted til Vaanings-
hus og bruges ikke længer som Smidje.

1.  Et enetage Vaaningshus, fuldtømret, opført fra Graastens Grundmur,
tækket med Sutag og Teglsten, samt nu forsynet med oljemalet  Bord-
Klædning.  Under Bjelkerne, hvorpaa er indlagt Lem, er Huset fuldsten-
digt indrettet til Beboelses værelse og delt i 2 Dele ved Bordpaneling.  Den
ene Del er ordnet til Gang og Kjøkken, hvori er anbragt Skorsten, der
gaar tilstrækkeligt over Tagets Spidse.  Huset er 5 m 96 cm langt, 4 m
39 cm bredt, 4 m 8 cm høit fra Gesimset og derfra til Tagets Spidse 2 m
25 cm.  I ….. er 2 Tak Vinduer, 2 Døre og til Gangen 1 udvendig Dør og
½ Tak Vinduer.   I Gangen er anbragt Trappegang til Lemmen, der er
forsynt med Underklædning og delt i 2 Dele ved Bordpaneling, hvor
hos der paa Gangen paa Lemmen er afpanelet et Klædeværelse.  Paa
Lemmen er 5 Tak Vinduer og 2 Døre.  I Stuen er Underklædning under
Bjelkerne, samt 4 nagelfaste Sengsteder.  I Stuen er 1 Kakkelovn og paa
Lemmen 1 Kakkelovn, samt i Kjøkkenet den i forige Forretning anfør-
te Kogovn.  Umiddelbart indtil Bygningen er tilbygget en Sval af Standerværk tæk-
ket  med Sutag og Tæglsten og forsynet med Bordklædning.  Den er 4 m lang, 2 m bred,
og 1 m 70 cm høi.
Udbedringerne paa Bygningen blev enstemmigt taxeret for                     550 Kr.
Grundmuren under Bygningen ligeledes for                                 50  «
Den tilbyggede Sval ligeledes for                                                60  «
Ovnerne i Stuen og paa Lemmen … Kr. 20,00                              40  «
……………… ved den forige Taxt                                                 700 Kr
                                                                                                    900  «
                                                                                              1 600 Kr
Skriver et Tusinde sex Hundrede Kroner

Folio 146b
Fra Bygningen til nærmeste Hus med Ildsted, der ogsaa er brand-
forsikret, er 11 m 29 cm, til nærmeste Hus med kdsted paa den
anden Side af Bygningen er 33 m.

Taxationsmændene erklærede i Kraft af aflagt Ed at Taxten ikke er
sat høiere end den virkelige Verdi uden Hensyn til Fordel af Be-
liggenhed eller Tomtens Beskaffenhed.  Administrator ansaa
Taxten for rimelig og havde med samme intet at bemærke.
Ovne med Rør og Brand……….. ere i forsvarlig Stand.
Beskrivelsen af Bygningen oplæstes for Forretningens Rekvirent
som saa erklærede, at han ikke havde noget mod Taxten eller Forret-
ningen at bemærke og blev han gjort opmærksom paa, hvad der in-
deholdes i Reglerne for Brandtaxtens Afholdelse af 20. Juni 1866 §21
samt Cirkulære af 20 November 1878 og 28 December 1885.
Retten hævet og Protokolen underskreven.
A. Opheim
Andreas L. Tvedt  Johannes M. Høiland  Ole I. Kaalaas
Salær til Bestyreren av Taxt 700 Kr.       Kr. 3,00    \
Skyss godtgjørelse Tur, Retur 16 Kl.     »                    hvoraf paa Brandkassen:
Søvei a Kr. 0,26 pr. …                          »    4,16         3 Kr. 72 Øre
Beskrivelse 2 Ark                                      1,34     /
Tilsigelse                                                  2,40
Mændenes Tilkommende                           4,50
                                                           Kr. 15,40


13.  Lensmannen i Hamre nr. 2 1872-1907 folio 192b-194a   22. juni 1897

https://media.digitalarkivet.no/view/88499/194?indexing=


Folio 192b
Aar 1897 den 22d Juni blev Ret sat paa Gaarden Hjelm-
aas Løbe No 326, 327 og 328.  Gaards No 19 Brugs No 1, 2, 3 og 4 i Ham-
mer Thinglag for, ifølge Rekvisition af 16d d. M. fra Her
Værkseier P. A. Gjertsen, at afholde en Brandtaxtforret-
ning over samtlige hans herpaa Gaarden staaende
Husebygninger.
Forretningen administreredes af Lensmand A. Opheim
og medbetjentes af de af Fogderiet tidligere opnævnte
og faste Brandtaxationsmænd Gudmund M. Mjel-
stad  Andreas Larssen Tvedt og Baste Larssen
Nepstad.
Rekvirenten var tilstede og begjærede Forretningen Frem-
met og paa paaviste efternævnte Bygninger, som han ønske-
de taxerede.
Bygningerne opføres med de samme Nummer, hvorunder
de ved Taxtforretning af 1e August 1891 er opførte.

No. 1    et Vaaningshus er uforandret, vel vedligehold og svarer
til den forige Taxt af                                                                 Kr.        6 600
2.         et Skur omkring Ringovnen, der er uforandret vedligeholdt
og svarer til den forige taxt                                                       Kr         7 150
3.         en Bod, der er uforandret, vedligeholdt
og svarer til den forige Taxt                                                                  3 150
4.         et Skur der er vedligeholdt og svarer til
den forige Taxt                                                                        Kr       13 360
dette Skur er forlænget 6 m mod
No. 27 og Forlængelsen taxeret for                                                                      1 600      14 960
5.         et Skur, der er vedligeholdt og svarer
til den forige Taxt                                                                                 9 800
6.         et Skur, der er vedligeholdt og svarer
til den forige Taxt                                                                                 5 400
7.         et Maskinhus, der er vedligeholdt og
svarer til den forige Taxt                                                                                  7 400
8.         en Smidje, der er vedligeholdt og svarer
til den forige Taxt                                                                                    720
10.       et Vaaningshus, der er vedligeholdt og
svarer til den forige Taxt                                                                                  1 200
11.       et Skur, der, der er vedligeholdt og svarer
til den forige Taxt                                                                                    400
12.       et Skur, der, der er vedligeholdt og svarer
til den forige Taxt                                                                                    800
13.       et Skur, der, der er indskrenket til 8 meter i
Lengde og en Del af det indredet til Bod
for Kullageret, og taxeret nu for                                                               400

Folio 193a
No. 14  et Skur der vedligeholdt og svarer til
den forige Taxt                                                                                    3 800
15.       et Skur, der er vedligeholdt og svarer
til den forige Taxt                                                                                 3 800
16.       et Baadnøst, der er vedligeholdt og svarer
til den forige Taxt                                                                                    600
17.       1 Fjøs, der er vedligeholdt og svarer til
den forige Taxt                                                                                       800
18.       et Pilehus, der er vedligeholdt og svarer
til den forige Taxt                                                                                    200
19.       et Vaaningshus, der er vedligeholdt og
svarer  til den forige Taxt                                                                      1 600
20.       udgaaet som i nevnte Forretning bemærket
21.       dette Skur er nedrevet og paa dettes Grund
er opført af nye Materialer et 2 Etage Skur
med Hyller og Strygebrætter i 2d Etage, og er
tækket med Tegllsten.  Dette Skur er 20 m
50 cm langt, 6 m 70 cm bredt og 5 m 80
cm høit.  Dette Skur taxeredes for                                                        3 600
22.       et Vaaningshus, der er vedligeholdt og
svarer til den forrige Taxt                                                                      8 200
23.       et To etage Skur, der er vedligeholdt og
svarer til den forrige Taxt                                                                      4 100
24.       en Bod med Kjørebane, der er vedligeholdt og
svarer til den forrige Taxt                                                                      1 400
25.       et Skur, der er vedligeholdt, men er for-
længet 7 m mod No 21, hvorfor det nu taxeredes
for                                                                                                      1 800
26.       et Skur der er nedrevet og opført et nyt Skur
paa samme Grund, tækket med Tagsten
og indrettet med Hyller og Strygebrætter
det er 13 m 70 cm langt, 5 m 60 cm bredt
og 3 m høit.  Dette Skur taxeredes for                                                  1 200
27        et Skur, der vedligeholdt og svarer til
den forige Taxt                                                                                    2 300
28.       en Bod, der er vedligeholdt og svarer
til den forrige Taxt                                                                                1 600
29.       en Ring ovn, der er plaseret i Skur
No. 2, er vedligeholdt og svarer
til den forrige Taxt                                                                               10 000
30.       et Skur der er vedligeholdt og svarer
til den forrige Taxt                                                                                1 000

Folio 193b
31.       et Skur, der nu er tækket med Tagsten og
er indrettet til Bod for Kullageret.
Dette Skur taxeredes nu                                                                                     500
32.       et Skur, der er vedligeholdt og svarer til
den forige Taxt                                                                                       400
I den forige Taxtforretning er indløbet den
Skrivefeil, at det er anført for 13 Fod bredt
medens det i Virkeligheden kun er 4 Fod bredt.
33.       et Skur, der er vedligeholdt og svarer til den
forige Taxt                                                                                              800
34.       et Skur der nu er nedrevet og udgaar.
35.       et Skur, der er vedligeholdt og svarer til
den forige Taxt                                                                                       800
36.       et Skur, der er vedligeholdt og svarer til
den forige Taxt                                                                                    1 100
37.       et Skur, der er undergaaet flere Udbedrin-
ger og er nu hele Skuret tækket med Tagsten.
Dette Skur taxeredes for                                              Kr         500
De i Skuret værende 2 Lermøller
takseredes som tidligere for                                                    1 800       2 300
38.       en Lermølle, der er uforandret, vedlige-
holdt, og svarer til den forige Taxt                                                            800
39.       et Skur, der er nedrevet og paa sammes
Grund og en Del af No 13 tidligere Grund
er opført et nyt 2 Etages Skur, der er
tækket med Tagsten, og indredet med Hyller
og Strygebrætter i 2d Etage.  Det er 14 m
30 cm langt, 8 m bredt og 5 m 80 cm
høit.  Dette Skur taxeredes for                                                              3 600
40.       et af nye Materialer opført Skur, der er
tækket med Tagsten og er indrettet med
Hyller og Strygebrætter og er 7 m 50 cm
langt, 6 m 50 cm bredt og 3 m 20 cm høit
og er beliggende mellom No 10, 15 og 6. 
Dette Skur taxeredes for                                                                         900
41.       et af Standerværk opført Hus, der er
tækket med Tagsten og fornyet (?) med
Bordklædning.  Huset er indredet til
Kontor og Lager for Værkets Redskaber m.v. dog uden Ildsted:
Huset er 6 m 80 cm langt, 3 m 50 cm
bredt og 2 m 50 cm høit og er delt i 2
Rum.  Det er beliggende mellem 8 og 36.                                                 600,00
41.       et Skur, opført af Stolpeværk og tækket
med Tagsten.  Det er 20 m langt, 5 m
50 cm bredt og 2 m 20 cm høit og
staar ved Siden af No. 16 og 19.

Folio 194a
Dette Skur taxeredes for                                                                         550
                                                                                   Kr.                 116 330
Skriver et Hundrede og sexten Tusinde tre Hundrede
og tredve Kroner.
Ovne, Brandmure ….piber og Ovnsrør er uforandrede og
saaledes i lovlig Stand.
Taxationsmændene erklærede i Kraft af aflagt Ed at Taxation
er satte efter bedste Skjøn uden Hensyn til Fordel af
Beliggenhed eller Tomternes Beskaffenhed.
Administrator havde intet mod Taxterne at bemærke.
Retten hævet og Protokolen underskreven.
A. Opheim
Gudmund M. Mjelstad   Andreas L. Tvedt   Baste L. Nepstad

14.  Lensmannen i Hamre  nr. 4  1895-1920    folio 81a-84b   10. juni 1914

https://media.digitalarkivet.no/view/88501/46?indexing=

Skjematakst.

Folio 81a
10. juni 1914     Gaards-No 19   gaardens fælleseie
tilhørende Hjelmaas meieristation
Ikke tidligere forsikret.
Følgende Bygninger besigtigedes:
1.         meieri bygning
Standerværk, indvendig plankevægg og pap, ……..
Sutag og taksten
Størrelse:  5,3 m lang, 7,6 m bred,  2,4 m høi til taget.
En etage
Indredet ved indvendig delvis 2″ og delvis 1″ pløiede bord er den
avdelt i 4 rum, stue, kjøkken, klædekammer samt
vedbod og et kvistf…….. med gang.
1 pibe,  3 ovner,
Kjælderen:  Ved pløiet planke… avdelt i 2 rom, avkjøkingsrom med 3 kjølekamer og ……rum.
No, 2    Ishus bygning.
Ikke tidligere forsikret
Av solid beslaaet graastensmur
Sutag og taksten
Størrelse 8 meter lang, 7,6 meter bred,  4,4 meter høi til taget.
En etage.
Indredet met rum (?)
Samlet taxt for nr. 1 og 2                                                          Kr         3 100
Avstanden mot nærmeste nabo er 11 meter.
15.  Lensmannen i Hamre  nr. 4  1895-1920    folio 85a-86b   10. juni 1914

https://media.digitalarkivet.no/view/88501/48?indexing=

Skjematakst

Folio 85a
10. juni 1914  Gaarden Hjelmås  gnr. 19  fælleseie, tilhørende Johan j. Rongved
Ikke tidligere forsikret.
No. 1   Vaaningshus
Bygningsmateriale 3″ tømmer og bordklædning
Sutag og taksten
Størrelse  10,2 m lang,  4,25 m bred,  3,50 m høi til taget.
1  ½ etager
Indredet:  To stuer med kjøkken og gang imellem samt trappeopgang til loftet, hvor der er en sal i hver ende med gang i midten.  Ligeledes en vedbod ved husets nordre langside.    5,40 m lang,  2,20 m bred samt 2 m høi.
1 pibe,  3 ovne,  grundmur 0,6 m høi over grunnen.
Ingen kjeller.
No. 2    Vedbod. og hønsehus bygning.  Ikke tidligere forsikret.
Standerværk og bordklædning, sutag og panner.
Størrelse 3,8 m lang,  1,7 m bred,  2,0 m høi til taket.
Indredet:  Ved bord delt i 2 rum.
6 meter mellom de to bygningene.
Avstanden til nærmeste nabobygning er 36 meter;  Noen bygninger til en værdi av ca. 15 500 kroner.
16.  Lensmannen i Hamre   nr. 4  1895-1920    folio 97a-98b   25. mai 1918
https://media.digitalarkivet.no/view/88501/54?indexing=

Skjematakst

Folio 97a
25. mai 1918   Gaarden Hjelmaas,  eier Berge Amundsen.
Tidligere forsikret, nr. 1 i Norges brandkasse ved takst av 14.2.1889.
No. 1  Vaaningshus bygning, takstsum kr. 1 600,00
Bygningsmateriale:  3″ planker og oljemalet bordklædning, sutak og panner.
Størrelse:  5,96 m lang,  4,39 m bred,  4,08 m høi til taket.
Antall etasjer   1  1/2
Innredet:  Nederste etage er ved bordpaneling avdelt i to rum, det ene beboelserom, det andet kjøkken og gang.  Fra gangen fører en trappe opp til loftet, som ved bordpaneling er avdelt til en sal i vestre ende og gang i østre ende.  Endvidere er tilbygget et sengkammer paa husets nordre langside.  Det er opført av stolpeværk, er 4 m langt, 2 m bredt og 1,70 m høit, er forsynt med malt bordkledning og tækket med sutak og panner.
1 pipe, 3 ovner,  grunnmuren 30 cm høy fra grunnen.  Ingen kjeller.  Utvendig stentrapp.
No. 2.   Klædebod bygning.  Ikke tidligere forsikret.
Bygningsmateriale:  Stolpeverk, innvendig bordpeneling, sutak og panner.
Størrelse:  3,30 m lang,  2,80 m bred,  2,20 m høi til taket.
Antall etasjer   1
Innredet:  Den er ved bordpaneling avdelt i 2, hvorav et i søndre ende indredet klædekammer og i nordre ende rum for opbevaring av matvarer.
No. 3.   Baadnøst bygning, opført på pæler, ikke tidligere forsikret.
Bygningsmateriale  Stolpeværk med malet bordklædning,  Tak:  Lekter og panner.
Størrelse   6,70 m lang,   3,80 m bred,  2,20 m høi til taket.
Er i et rum.
Avstand mellom 1 og 2 er 8 m.  Fra nr. 2 til nr. 3 er avstanden 10 centimeter.
Fra bygning nr. 1 til nærmeste nabohus med ildsted er 11,29.  Bygningene ligger i nærheten av 1 vaaningshus, 1 meieri og 1 handelshus samt nogle båtnøst til en anslått verdi av ca. kr. 40 000. 


17.  Lensmannen i Hamre  nr. 3 1907-1920   folio 105b-106b    3. april 1919
https://media.digitalarkivet.no/view/88500/110?indexing=

Folio 105b
Aar 1919 den 3 april blev ret sat paa gaarden
Hjelmaas gaardsnr 19 bruks nr 1 i Hamre tinglag
for ifølge skriftlig rekvisition av 28 mars d.a. at
avholde brandtakst over de gaardbruker Ole Ja-
kobsens enke, Hjelmaas, tilhørende bygninger, der
agtes forsikret i Norges Brandkasse.
Forretnngen bestyredes av distriktets lensmand
M. Rongved i overvær av underskrevne takst-
mænd, der samtlige har avlagt befalet
ed.  Hvorda bestyreren fremla:  1  forannævnte
rekvisition med berammelser, opnævnelses- og
tilsigelsespaategninger.
Rekvirenten var tilstede og paaviste til taxering:

1.         Et av tømmer i 1 ½  etage paa graastensmur
opført vaaningshus, der er tækket med sutak
og hardangerheller samt forsynet med ma-
let bordklædning.  Huset, der opførtes for ca
50 aar siden, har et Kubikindhold stort
324 m3 er vel vedlikeholdt og almindelig
utstyret.  Det er indredet til familiebolig
med gang og kjøkken i midten, et værelse med

Folio 106a
Klædekammer og en matbod i nordre samt en større
stue i søndre ende.  Fra gangen fører en trappegang til
loftet der ved tømmer er avdelt i 3 rum, nemlig gang i
midten og et rum i hver ende.
Indtil bygningen er paa østre side opført et bislag av stan-
derværk tækket ved sutak og taksten samt
forsynet med malet bordklædning.  Det er 2,50 m langt,
2 m bredt og 2,30 m høit.
En vedbod av standerværk er tilbygget husets nordre ende.
Den er tækket med sutak og taksten samt forsynet
med bordklædning paa østre og vestre side.  Paa nordre
side er mur.
Under stuen i søndre ende er en kjælder 6 m lang,
5,15 m bred, og høide 1,80 m.  Muren er kalkbeslaat.  Gul-
vet er belagt med heller.  Den utgjør et rum og har
en dør.
Ildsteder og lodpiper er i en til forbyggelse av ildsvaade
forsvarlig stand.
Bygningen taxeredes for              Kr.      9 700,00
Bislaget                                                              200,00
Vedboden                                               350,00
Kjælderen                                               700,00           10 950,00

2.         En av bindingsværk paa graastensmur opført lade-
bygning, der er tækket med sutak og hardanger-
heller samt forsynet med umalet bordklæd-
ning.  Den er 12,60 m lang, 7,70 m bred og høide
til takspidsen 5,90 m.
Under ladebygningen er en fjøs av graasten av samme længde og bredde som laden samt 2 m høi.
Murene indvendig kaldkbeslaat.  Gulv og gjødsel-
rende er støt i cement.  Der er baaser for
7 kjør.  Den er ved bordpaneling avdelt i 2 rum
det ene fjøs og det andet faare-
hus.  Til fjøsets vestre ende er opført et gjødselhus
av sten.  Det er 4,55 m langt, 6 m bredt og 5,20 m
høit til takets spids.  Det er en halvtække. 
Murene er indvendig cementbeslaat i  1 ½ meter
høide.  Cementeret gulv.
Laebygningen takseredes for    Kr.        3 200,00
Fjøset                                                  2 149,00
Gjødselhuset                                        1  000,00            6 340,00
                                                                                   17 290,00

Folio 106b
3.         Et av graasten opført privet, der er tækket med sutak
og taksten og bordkædt i begge gavler.
Det er 4 m langt, 4,30 m bredt og 4 m høit til
takspidsen.
Det taxeredes for                                                                                    300,00
                                                                       Tilsammen        Kr       17 590,00
Sytten tusind femhundrede og nitti Kroner

Avstanden fra bygning nr. 1 til bygning nr 2 er
23 meter.  Mellem nr. 1 og 3 er 3 meter.
Bygningerne ligger som enkeltbebyggelse og bør
henføres til risiko 1.
Bestyreren ansaa taksten rimelig og hadde med samme
intet at bemærke.
Takstmændene erklærede, at takstene er sat efter
bedste skjøn og overbevisning i henhold til av-
lagt (ed) og er sat til den virkelige værdi uten
hensyn til tomternes beliggenhet eller beskaffen-
het.
Forretningen blev oplæst for rekvirenten, der
intet havde at bemærke.
….. blev gjort bekjendt med §§55 og 76
i lov om Norges brandkasse av 21/6-1912 samt
med  bestemmelserne om …. forsikredes plikt

i vedtæktens Kap. 3 og tarifens litr. H 6
Brandstige forefandtes, men ingen
brandsprøite.

Forretningens omkostninger:                                                    Forretningen sluttet
Bestyrerens salær                                            Kr.  6,00          
            »  skyssgodtgj. 6 Km baatskyss 0,66      »     3,96            MN Rongved
            »        do           1 » landvei          0,37                  »     0,37            G. Mjelstad
            »  4 tilsigelse a kr 1,00                           »     4,00            Karl O. Leknes

            »  utskrifter    a kr 0,80                           »     1,60            Steffen P. Rundhovde
3 taksmænd              a kr 4,00                          »   12,00
                                                                      Kr.  27,93
18.  Lensmannen i Hamre   nr. 3 1907-1920   folio 123b-124a  19. april 1920
https://media.digitalarkivet.no/view/88500/128?indexing=
Folio 123b
Aar 1920 den 19 april blev ret sat paa gaarden Hjelmaas gnr. 19
bnr. 16 i Hamre tinglag for ifølge skriftlig rekvisition av 12 april
d.a. fra lærer Hans Helland at avholde brandtakst over et ham til-
hørende vaaningshus, der agtes forsikret i Norges brandkasse.
Forretningen bestyredes av distriktets lensmand M. Rongved i
overvær av underskrevne takstmænd, der samtlige har avlagt befalet ed.
Hvorda bestyreren fremla:  1 forannævnte rekvisition med be-
rammelses opnævnelses og tilsigelsespaategninger.
For rekvirenten møtte hustruen Gjertrud Helland, der paaviste til

Folio 124a
1.         Et av tømmer i 1 1/2 etage dels paa graasten og dels paa …..sten opført
vaaningshus, der er tækket med sutak og vosseskifer samt forsynet med
bordklædning.  Huset, der opførtes dels i 1919 og dels i 1920 har et kubikind-
hold stort 359,5 m3, er vel vedlikeholdt og almindelig utstyret.  Det
er indredet til familiebolig med postlokale, kjøkken og gang paa nordre
samt dagligværelse og bedstværelse paa søndre side.
Fra gangen fører en trappegang til loftet, der ved tømmer er av-
delt i 4 rum, nemlig gang og klædekammer paa nordre og 2 større
saler paa søndre side.  Gulvene i samtlige rum i 1te etage er …..
Under bygningener en kjælder dels av graasten og dels av ….sten
6,90 m lang, 5,50 m bred og 2,20 m høi.  Gulv, saavelsom murene er cement-
beslaat.  Den har 2 fag vinduer og 1 dør.
I bygningen er indlagt elektrisk belysning.
Ildsteder og lodpipe er i en til forebyggelse av ildsvaade forsvarlig
stand
Vaaningshuset takseredes for                          Kr. 17 780,00
Kjælderen                                                        »      3 000,00                20 780,00
Tyve tusind syv hundrede og otti kroner.

Avstanden til nærmeste hus, et mindre vaaningshus, er 12 m.
Bygningen ligger som enkeltbebyggelse og bør henføres til resiko 1.
Bestyreren ansaa taksten rimelig og hadde ved samme intet at
bemærke.
Takstmændene erklærede, at taksterne er sat efter bedste skjøn
og overbevisning i henhold til avlagt ed og er sat til den virke-
lige værdi uten hensyn til tomtens beliggenhet eller beskaffenhet.
Forretningen blev oplæst for den for rekvirenten møtende,
der intet hadde at bemærke.
Hun blev gjort bekjendt med §55 og 76 i lov om Norges brandkasse
av 21/6 1912 samt med bestemmelserne om de forsikredes
plikter i vedtæktens kap. 3 og tarifens litr. H 6.
Brandstige eller brandsprøite forefandtes ikke.
Brandstige vil snarest bli anskaffet.


Forretningens omkostninger                                         Forretningen sluttet
Bastyreren  –  salær                              Kr.   6,00          M. Rongved      G. Mjelstad
Skyssgodtgj. 12 Kr. baatskyss 0,66       »      7,92           Ole L. Kaalaas
3 tilsigelser a kr. 2,00                            »      6,00           Ole H. Sandvik
2 utskrifter  a »    1,60                            »      3,20
3 takstmænd      4,00                            »    12,00
                                                           Kr. 35,12
                                                           Betalt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *