Me lagar nye nettsider, vitja oss att om ikkje lenge.

TRADISJON FRÅ FORTIDA
FOR FRAMTIDA

Omgrepet kulturarv femner eit breitt spekter av materiell og immateriell arv frå tidlegare tider. Med immateriell kulturarv meiner me  for eksempel munnlege tradisjonar og uttrykk, inkludert språk, utøvande kunst, sosiale skikkar, ritual og festar, kunnskap og dugleik knytt til naturen og tradisjonell handverkskunnskap. Der anna  ikkje er presisert, blir omgrepet kulturarv avgrensa til å femna om faste kulturminne i det fysiske romet.

Lindås Sogelag

I Lindås sogelag, vi saman står,
For å verne om vår historie, sanning får.
Frå gamle tider og fram til no,
Vi lærer og deler, så kunnskapen veks og gror.

Frå skog til åker, frå bygd til by,
Lindås sogelag gjer merker gløde.
Vår felles arv, i stjerneskinn,
Vi ærer og bryr oss, for alltid saman i sinn.
I Lindås sogelag sitt land,
Folk samlast her med hjarta brand.
Gjennom tid og minne si gang,
Vi lærer historie med stolthet og trang.

Soge-glimt frå fjord og fjell,
Forteljingar som evig kvell.
I Lindås våre røter står,
Som kloke tre, dei vitnesbær.